In 1997 is het MentorProgramma opgericht door Betty Bijvoets, met oog op het aanbieden van op maat gemaakte begeleiding voor studenten. Sindsdien zijn wij volop bezig met het realiseren van goede matches voor zowel mentoren als mentees. Inmiddels hebben we een groot netwerk opgebouwd dat bestaat uit rolmodellen van verschillende beroepen, functies en ervaringsdeskundigen.

MentorProgramma Friesland is voor studenten van 5 partnerinstellingen in Friesland: Friesland College, ROC Friese Poort, Aeres MBO, NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein, waarbij studenten gekoppeld worden aan rolmodellen uit een vervolgstudie of het bedrijfsleven/werkveld. De activiteiten zijn ook beschikbaar voor VMBO jongeren in Friesland.

 • Zakelijke uitstraling 
 • Talentontwikkeling 
 • Kansen benutten 
 • Multicultureel en multidisciplinaire 
 • Uitgaan van de kracht in de mens 
 • Werelden bij elkaar brengen 
 • Doelgroepgericht en op maat werken 

Het programma gaat uit van de vraag van de jongeren, en de kracht in de mens. Keer op keer zoekt het programma naar de vraag, en de vraag achter de vraag bij de jongeren: wat wil je bereiken, wat wil je leren, en wie heb je daarbij nodig in je netwerk? De koppelingen gebeuren op basis van die vraag, en op basis van de eigen, unieke levens- en werkervaring van de mentoren. Dus niet op basis van etniciteit, beroepsrichting of niveau, maar op basis van uniciteit en authenticiteit in de mens. Niet de organisatie maar de mens staat centraal. Het programma heeft een zakelijke uitstraling en zet netwerken voorop. Bij het netwerken in het bedrijfsleven / werkveld doen jongeren het verhaal, bij netwerken in het onderwijs zijn het de (student)mentoren. In alle situaties staat het praten MET de doelgroep in plaats van OVER hen centraal, of het nu om jongeren, bedrijven, directie, ambtenaren of geldschieters gaat. 

Hoe zet  MentorProgramma Friesland het instrument ‘mentoring’ in?

Mentoring is een instrument met een brede toegepassing in de maatschappij. Het is een vorm van coaching en netwerken en levert een wezenlijke bijdrage aan de groei en succes van een ander. Mentoring geeft erkenning en herkenning. Het biedt rolmodelschap, stimulans en een luisterend oor aan de deelnemers. De deelnemers – mentees – bereiken hun doelen sneller wanneer zij steun en stimulans krijgen van iemand die hetzelfde pad al eerder heeft afgelegd. Zij maken gebruik van de successtrategieen van de mentor.

De kracht van mentoring zit in het feit dat alle betrokkenen er baat bij hebben. De mentee krijgt meer zelfvertrouwen en het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan. De mentor kan eigen vaardigheden als leider, trainer en coach verder ontwikkelen.

Mentoring betekent een extra stimulans voor deelnemers om hun beroepswensen- en levenswensen te realiseren. Wanneer in de eigen omgeving een luisterend oor en positief voorbeeld ontbreekt, kan een mentor helpen bij dilemma’s op het terrein van school of werk. Een mentor heeft de rol van vertrouwenspersoon, gids, coach, onderwijzer en vriend.

Deze rolmodellen zijn een sleutelfactor voor succes. Met behulp van de mentorrelatie ziet de mentee dat studie en werk tot de mogelijkheden behoren en raakt gemotiveerd om door te gaan in plaats van om op te geven.

 • Het aanbieden van mentorbegeleiding als aanvulling op de reguliere begeleiding op scholen.  
 • Het ondersteunen van (kwetsbare) jongeren in het maken van eigen, bewuste keuzes in hun (school)loopbaanplanning en persoonlijke ontwikkeling.
 • Het betrekken van het bedrijfsleven/werkveld/vervolgopleidingen in het leerproces van jongeren, door middel van mentoring  
 • Het ontwikkelen van de talenten van jongeren door het verhogen van eigen ambities
 • Het voorkomen van schooluitval en het bevorderen van doorstroom naar vervolgopleidingen

MentorProgramma Friesland is een aanvulling op de studieloopbaanbegeleiding op scholen en stelt haar diensten beschikbaar voor jongeren in Friesland. Hierdoor kan het programma preventief in plaats van probleemoplossend werken. Wanneer jongeren horen over de mogelijkheid van mentoring via hun docent, begeleider of door een voorlichting van mentees en studentmentoren, kunnen ze naar eigen inzicht, behoefte en keuze zich aanmelden voor een mentorrelatie. Het uitgangspunt is dat de student (mentee) iets zoekt en de mentor iets te bieden heeft. MentorProgramma Friesland zoekt samen met beide partijen naar de beste koppeling tussen “vraag en aanbod“. Na het kennismakingsgesprek maken de mentee en de mentor eigen afspraken over de frequentie en inhoud van de ontmoetingen. MentorProgramma Friesland steunt de mentor tijdens de contactperiode met de mentee. Er vinden ook informele en inhoudelijke bijeenkomsten plaats voor de mentoren om kennis te maken met elkaar en om ervaringen uit te wisselen.

Onze ambassadeurs

In verband met de goede link naar het bedrijfsleven/werkveld, wordt er gewerkt met een groep van ambassadeurs die verbonden zijn aan het programma. Ze zijn directeuren, eigenaren en/of bestuurders van bedrijven en organisaties van belang, in de provincie Friesland. Ze nemen het programma mee in hun werk- en netwerkactiviteiten en dragen de doelstellingen uit. Door hun betrokkenheid groeit het programma aan netwerk, mogelijkheden en middelen.

Onze ambassadeurs zijn:

dhr. Rob Lijzenga, Rabobank International

mw. Ali Tilma, decaan Firda

mw. Geke Walsma, beleidsambtenaar Provincie Fryslan

mw. Monique Rienks, ondernemer

dhr. Fokke Martini, ondernemer en bestuurslid Commerciële Club Leeuwarden

 

Mentoring Europe

In 2016 lanceerde MentorProgramma Friesland in samenwerking met Europese partners het European Center for Evidence-Based Mentoring. Het Center is een netwerkorganisatie dat mentorprogramma’s en onderzoekers met elkaar verbindt om kennis te genereren en beschikbaar te stellen in Europa, verbonden aan de lectoraten van NHL Stenden hogeschool. Doel is het professionaliseren van mentorprogramma’s waarbij MentorProgramma Friesland een proeftuin is van innovaties.

European Center for Evidence-Based Mentoring is a network that brings into line and supports mentoring practitioners and researchers, to share knowledge, practices and powerful stories. Aim of the Center is to improve mentoring practices across the lifespan, where MentorProgramma Friesland is a ‘living lab’ of innovations. The Center seeks to advance the production, dissemination and uptake of evidence-based practices and practice-based evidence, in ways that lead mentoring relationships to the desired impact that mentor and mentee choose for. Since its start in 2016, the European Center has grown to a strong network of 1000+ people: mentoring practitioners, researchers, students, teachers and friends of mentoring. Together they go for the translation of evidence into programme, practice, and policy on a regional, national and European level.