Echte aandacht voor kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren student

In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een
studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval
groot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het daarvoor opgestarte Stimuleringsproject LOB in het mbo stellen onderwijsinstellingen in staat studenten beter en
professioneler te helpen bij het maken van keuzes. Door hen dingen over zichzelf te
laten ontdekken, krijgen zij essentiële bouwstenen aangereikt voor hun talentontwikkeling en toekomstige loopbaan. Het doel: echte aandacht voor de loopbaan van de
individuele student laten doordringen tot in de haarvaten van het mbo.

Geen op zichzelf staand project

Jongeren hebben behoefte aan begeleiding bij het maken van de juiste opleidings en beroepskeuzes. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Als zij goed inzicht hebben in
hun drijfveren en mogelijkheden, kunnen zij weloverwogen keuzes maken voor een
vervolgopleiding of beroep. Dit vergroot tegelijkertijd de slagingskans van diverse
maatregelen uit Focus op Vakmanschap en aanvullende plannen. Denk aan voortijdig
schoolverlaten (VSV), excellentie, de terugkeer van de menselijke maat in het mbo,
samenwerking vmbo-mbo-hbo, de invoering van de herziene kwalificatiedossiers en
doelmatigheid. LOB is zodoende geen op zichzelf staand vak of project, maar een
wezenlijk onderdeel van het gehele onderwijsproces.

Door LOB structureel te vervlechten met de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen
kansen verzilverd worden. De docent/studieloopbaanbegeleider kan vanuit zijn pedagogische relatie met de student als geen ander coachen bij diens loopbaan. Het erop
gespitst zijn of een student nog op zijn plek zit, moet een tweede natuur worden.
Net als steeds weer praten mét in plaats van tegen of over de student. Door deze
extra aandacht krijgt de student de kans relevante loopbaancompetenties te ontwikkelen voor een levenslange succesvolle loopbaan.

Praktische instrumenten

Het Stimuleringsproject LOB in het mbo kijkt vanuit diverse perspectieven naar LOB
en zoekt daarbij steeds naar praktische instrumenten om onderwijsinstellingen op
passende wijze te ondersteunen bij talentontwikkeling en het loopbaanleren van hun
studenten. Dit is de afgelopen periode gebeurd. Zowel vanuit thematische werkgroepen als in samenwerking met relevante partners.

Over de publicatie ‘Jongeren ondersteunen en inspireren elkaar bij LOB’

Deze publicatie gaat over de vraag ‘Hoe kunnen studenten elkaar inspireren bij
LOB?’. We laten zien welke kansen peer-2-peer-ondersteuning biedt om loopbaanleren in uw mbo-instelling verder vorm te geven. Denk aan mbo-studenten die actief
voorlichting geven aan middelbare scholieren. Of neem mbo-studenten die al wat
verder zijn in hun studie en loopbaanontwikkeling en die andere studenten ondersteunen. En dan zijn er ook volop mogelijkheden om oud-studenten die al actief zijn
op de arbeidsmarkt of in een vervolgopleiding, in contact te brengen met studenten
en hen te inspireren door te vertellen wat ze nu doen en hoe ze daar gekomen zijn.
De ervaringen die we in deze publicatie bundelen, laten zien dat er vele mogelijkheden zijn als je jongeren een rol geeft in het LOB-proces. Zoals een van de oudstudenten die we interviewden het verwoordt: ‘Laat je verrassen, dan komen er
mooie dingen uit voort!’
Fieny Peerboom, projectleider Stimuleringsproject LOB in het mbo

Lees verder