Voorwoord


Echte aandacht voor kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren student
In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een studierichting. Zo
vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben:
valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval groot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en
het daarvoor opgestarte Stimuleringsproject LOB in het mbo stellen onderwijsinstellingen in staat
studenten beter en professioneler te helpen bij het maken van keuzes. Door hen dingen over zichzelf
te laten ontdekken – wie ben ik, wat kan ik? – krijgen zij essentiële bouwstenen aangereikt voor hun
talentontwikkeling en toekomstige loopbaan. Het doel: echte aandacht voor de loopbaan van de
individuele student laten doordringen tot in de haarvaten van het mbo.
Geen op zichzelf staand project


Jongeren hebben behoefte aan begeleiding bij het maken van de juiste opleidings- en beroepskeuzes.
Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Als zij goed inzicht hebben in hun talenten, kwaliteiten, drijfveren
en mogelijkheden, kunnen zij weloverwogen keuzes maken voor een vervolgopleiding of beroep.
Dit vergroot tegelijkertijd de slagingskans van diverse maatregelen uit Focus op Vakmanschap en
aanvullende plannen. Denk aan voortijdig school verlaten (VSV), excellentie, de terugkeer van de
menselijke maat in het mbo, samenwerking vmbo-mbo-hbo en doelmatigheid. LOB is zodoende geen
op zichzelf staand vak of project, maar een wezenlijk onderdeel van het gehele onderwijsproces.
Door LOB structureel te vervlechten met de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen kansen verzilverd
worden. De docent/SLB-er kan vanuit zijn pedagogische relatie met de student als geen ander
coachen bij diens loopbaan. Het erop gespitst zijn of een student nog op zijn plek zit moet een tweede
natuur worden. Net als steeds weer praten mét in plaats van tegen of over de student. Door deze
extra aandacht krijgt de student de kans relevante loopbaancompetenties te ontwikkelen voor een
levenslange succesvolle loopbaan.
Praktische instrumenten


Het Stimuleringsproject LOB in het mbo kijkt vanuit diverse perspectieven naar LOB en zoekt daarbij
steeds naar praktische instrumenten om onderwijsinstellingen op passende wijze te ondersteunen bij
talentontwikkeling en het loopbaanleren van hun studenten. Dit is de afgelopen periode gebeurd vanuit
thematische werkgroepen en in samenwerking met relevante partners.
Publicatie Diversiteit


Wij hopen met deze publicatie – die bestaat uit een visiedeel, een mentorprogrammadeel en een
communicatiedeel – mbo-instellingen te inspireren om LOB aan te grijpen Nieuwe Nederlanders te
stimuleren hun talenten meer te benutten en de wat minder sterke punten verder te ontwikkelen.
Het visiedeel kan daarbij fungeren als vertrekpunt voor een strategie voor diversiteit en LOB. In het
tweede deel, het mentorprogramma, kunnen mbo-instellingen lezen over de meerwaarde en de
valkuilen bij het opzetten van een mentorprogramma voor Nieuwe Nederlanders. Het derde deel ten
slotte beschrijft acht casussen die weergeven op welke manier begeleiders en docenten effectief en
cultuursensitief kunnen communiceren met deze studenten.
Op de site www.lob4mbo.nl is nog veel andere relevante informatie te vinden die een aanvulling kan
vormen op deze publicatie.
Fieny Peerboom, projectleider Stimuleringsproject LOB in het mbo